Organisaation vetäjällä on vastuu oman alueensa toiminnasta. Siksi hänellä täytyy olla valtuudet valita alaisensa. Sillä eihän hän voi itse kantaa vastuuta, mikäli ei voi vastata itse operatiivisesta toiminnasta ja sen työntekijöistä. Näin ollen kuntaorganisaatiossa viranhaltijapäätökset ovat perusteltuja.

Ongelma viranhaltijapäätöksistä syntyy vasta siinä vaiheessa, jos päätös on selkeästi jotain muuta kuin parhaan työntekijän valintaa tehtävään. Jos jo valintavaiheessa sopiva sana ohittaa pätevä ja paras sanat, voidaan viranhaltijapäätös kyseenalaistaa. Kun viranhaltija ei edes kehu omaa tarjokastaan vaan haukkuu, kaikkien selvästi pätevimmäksi ja parhaimmaksi tietävää, hakijaa, herää kysymys viranhaltijan kyvyistä toimia johtamansa organisaation ja sitä kautta kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi.

Jos viranhaltijan perustelut ovat hänelle sopivia ja pätevyys sekä paremmuus eivät paina mitään, alkaa herätä esiin kysymys: Onko tuolla viranhaltijalla minkäänlaisia apuja tehdä muitakan päätöksiä kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi? Tässä tapauksessa täytyy tutkailla kyseisen viranhaltijan jotaman organisaation toimivuutta. Se onnistuu parhaiten vertailemalla hänen johtamansa operatiivisentoiminnan tuloksia vastaaviin verrokkikuntien tuloksiin. Mikäli tulokset osoittavat selkeästi sen, että po. viranhaltija ei pysty tuottamaan kaupungille ja sen asukkaille lähellekkään sitä, mitä verrokkikunnat tuottavat jää jäljelle kaksi vaihtoehtoa: Joko hän itse eroaa tai hänet erotetaan.

Luottamushenkilöiden on oltava valmiita toimimaan kunnan ja sen asukkaiden parhaaksi, vaikka se vaatisi ns. ikäviä päätöksiä. Luottamushenkilöt kantavat vastuuta ensi sijaisesti kaupungin asukkailleen tajoamista palveluista,  Ei luottamushenkilöitä ole valittu takaamaan virkahenkilöiden oikeutta valita pätevien sijasta sijasta itselleen sovia työ/leikkikavereita. Mikäli luottamushenkilö toimii vain virkahenkilön nöyränä sätkynukkena, hän maksattaa  pätevyyden puutteen kaupunkilaisille lankeavina surkeina palveluina.

Meidän on siis käytettävä suurta harkintaa päätöksissämme ja myös valitessamme kaupunginjohtajaa. Hän tulee palvelemaan kaupunkilaisia tulevat vuodet. Jos joku ei korosta oman ehdokkaansa paremmuutta vaan alkaa haukkua vastustajaa, on pohdittava haukkujan motiiveja. Niin ikään kannattaa kysyä itse ns. auktoriteeteilta, jos tämän auktoriteetin sanojen siteeraaja on tunnettu walheiden kylväjä. SOITTAKAA ITSE JA KYSYKÄÄ ITSE, EDESSÄ ON SUURI JA PITKÄLLE TULEVAISUUTEEN VAIKUTTAVA PÄÄTÖS!

                                             ON MUUTOSTEN AIKA: