Ei tarvita kovinkaan häävistä kaupunkimme päätöksenteon ja talouden seuraamista, kun voi tulkita ettei kaupunginhallituksemme ole suorittanut tehtäviään kuntalain mukaisesti. Kuntalaisten rahoja on syydetty maailmalle välittämättä yhtään mihin ne menevät.  Hallituksessamme ei ole edes luettu papereita, kun niitä on hyväksytty. Kyse on kuntalaisten rahoista, peräti sadoistatuhansista ellei peräti meiljoonista euroista.

Tämä lienee vähintäänkin huippuunsa viritettyä huolimattomuutta ja pahimmillaan aiheuttanut kaupungille ja sen asukkaille mittavaa taloudellista vahinkoa. Kaupunginhallituksen toiminta lienee massiivisessa ristiriidassa sille kuntalaissa osoitettujen tehtävien kanssa. Laissa määritellään kunnanhallituksen erääksi keskeiseksi päätehtäväksi kunnantaloudesta vastaamisen. Onko sokkona tapahtunut rahojen syytäminen lain määrittelemää toimintaa?

Kaupunginhallituksen jatkuvan taloudenpidon laiminlyönnin tehnee äärimmäisen tuomittavaksi se, että ohjeistusta toiminnan muutokseen on tullut virkamieskentän sisältä, tarkastuslautakunnalta ja muutamalta kaupunginvaltuutetulta. Mitä näkyvää hallitus on tehnyt? Po. valtuutettuja kohtaan on aloitettu, kaupunginhallituksen enemmistön tuella tapahtuva,  kiusaamissyyttely ja koko valtakunnan tietoisuuteen noussut mollausvaino!

Kun vielä huomioidaan se, kuinka kuntalaki ohjeistaa luottamushenkilöitä toimimaan kunnan ja sen asukkaiden parhaaksi, lienee selkeästi perusteltu ettei hallituksemme ole edes pyrkinyt suoriutumaan tehtävistään lain vaatimusten mukaisesti! Lain mukaan, kun kyseessä on taloudellinen väärinkäytös tai muu tahallinen törkeä velvollisuuksien vastainen menettely, asia on viipymättä saatettava tuomioistuimen käsiteltäväksi, jollei teko tai laiminlyönti ole merkitykseltään vähäinen. Jokainen voi luekea menneiden vuosien tilinpäätöksiämme ja odottaa seuraavaa lain VAATIMAA siirtoa!

Pari lain kohtaa:
23 §
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.24 §
Virheellinen menettely ja toimesta pidättäminen

Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan rikokseen tai muutoin menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, valtuusto voi, sen jälkeen kun luottamushenkilöä on kuultu, tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet toimestaan taikka kieltää häntä hoitamasta tehtäviään tai joitakin niistä. Tästä voi väliaikaisesti, kunnes asia on valtuustossa käsitelty, päättää valtuuston puheenjohtaja. Milloin kysymyksessä on taloudellinen väärinkäytös tai muu tahallinen törkeä velvollisuuksien vastainen menettely, asia on viipymättä saatettava tuomioistuimen käsiteltäväksi, jollei teko tai laiminlyönti ole merkitykseltään vähäinen.